marți - 5 martie 2024
Prima pagină / Planuri Urbanistice / PUZ – B-dul. Expozitiei nr. 22-30
PUZ – B-dul. Expozitiei nr. 22-30

PUZ – B-dul. Expozitiei nr. 22-30

PUZ – Bulevardul Expoziţiei nr. 22-30, 

Nr. cadastral 261896, Sector 1, Bucureşti 

Suprafata reglementata prin PUZ  – 3.000 mp.

Functiuni avizate: Functiuni de Invatamant.

Indicatori urbanistici avizati:  POTmax=60%, CUTmax=2,5 mp ACD/mp teren, Rhmax=S+P+4E.

proiect aprobat

Avizul Arhitectului Sef

Regulament PUZ Bd Expozitiei

Obiectul PUZ, solicitări ale temei program

Prezentul plan urbanistic are ca obiect modificarea şi detalierea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/ din 21.12.2000 pentru amplasamentul din Bulevardul Expoziţiei nr. 22-30, Nr. cadastral 261896, Sector 1, Bucureşti.

Potrivit Legii nr. 242 din 23.06.2009 privind aprobarea O.G. nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, art. 32, alin. (5), lit. a) prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. În conformitate cu art. 47, alin. (5) din aceeaşi Lege: Planurile Urbanistice Zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate decât în integralitatea lor, cu excepţia modificărilor făcute în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (5), lit. b) şi alin (6) şi care nu alterează caracterul general al zonei.

Amplasamentul ce face obiectul prezentului studiu este compus din teren din Bulevardul Expoziţiei nr. 22-30, Nr. cadastral 261896, Sector 1, Bucureşti – teren intravilan în suprafaţa de 3000 mp (conform actelor de proprietate). Terenul este în proprietatea beneficiarului investiţiei solicitate în conformitate cu Actul de dezmembrare şi vânzare autentificat sub nr. 879 din 31.05.2013 la BNP Ilie Laura Marcela. Imobilul are numărul cadastral 261896 şi este înscris în Cartea Funciară cu nr. 261896 al localităţii Bucureşti.

Prevederi ale PUG pentru zona studiată

În conformitate cu prevederile RLU aferent P.U.G. al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/ din 21.12.2000 amplasamentul este situat în zona CB – zone situate în afara perimetrului central care grupează funcţiuni complexe de importanţă supramunicipală şi municipală subzona CB5 – centru de conferinţe şi expoziţii internaţionale / parc expoziţional.

Prezenta documentaţie are ca scop modificarea prevederilor RLU aferent P.U.G. al Municipiului Bucureşti referitor la terenul în cauză, definirea configuraţiei edificabilului, a regimului de înălţime şi utilizărilor funcţionale.

Surse de documentare

Elaborarea prezentului PUZ s-a bazat pe:

–         planuri topografice scara 1/2000; 1/500;
–         Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti;
–         Planurile Urbanistice Zonale aprobate în aria de studiu sau adiacent acesteia:
–          PUZ „Bd. Expoziţiei 22-30” avizat cu aviz CTU nr. 17/1/31 din 28.05.2008
–         planurile cadastrale ale terenului studiat;
–         documentare la faţă locului.

Evoluţia zonei

Amplasamentul studiat adăposteşte două imobile cu regim de înălţime parter edificat în perioada interbelică (între anii 1940 – 1950) care adăpostesc funcţiunea de locuinţă. Construcţia face parte din ansamblu de foste locuinţe negustoreşti construite în perioada interbelică între Calea Dorobanţilor – strada Radu Beler, Calea Floreasca şi Parcul Floreasca – cartier rezidenţial de standard ridicat, tipic pentru opţiunea culturală occidentală a elitelor din prima jumătate a secolului al XX-lea. Construcţiile din ansamblu nu au un caracter unitar, ţesutul fondului construit fiind neomogen. În decursul anilor construcţiile au suferit extinderi, ocupând din ce în ce mai mult din suprafaţa loturilor.

Imobilul nu se află pe lista de monumente istorice actualizată în 2004.

Încadrarea în zonă

Terenul este situat în apropierea pieţei Scânteii, la intersecţia dintre str. Parcului şi strada situata la nordul amplasamentului, la aproximativ 220 m de Complexul Expoziţional Romexpo. Amplasamentul este delimitat de:

la Nord              – imobilul din B-dul Maraşti nr.65-67 pe o latura de 25 ml si imobilul cu nr. cad.  21752/1/1/1/1/2 pe o latura de 25,0 ml;

la Sud              – lot 2 având nr. cad 261897 pe o latura de 50,0 ml;

la Vest              – imobilul cu nr. cad. 21752/1/1/1/1/2 pe o latura de 28,23 ml si imobilul cu nr. cadastral 21752/1/1/13 pe o latura de 45,89 ml;

la Est               – imobilul cu nr. cad 21752/1/1/2 pe o latura de 74,12 ml.

Printre reperele importante ale zonei se pot număra Piaţa Scânteii, Complexul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară şi complexul expoziţional ROMEXPO. O influenţă importantă asupra amplasamentului îl are complexul expoziţional ROMEXPO, existând o legătură cu acesta prin strada fără nume aflată la nord de amplasament.

Elemente ale cadrului natural

Zona este dificitară din punct de vedere al spaţiilor verzi. Deşi amplasamentul nu este construit în prezent, nu au existat spaţii verzi amenajate care ar fi putut fi conservate sau reamenajate.

Zonă verde amenajată în apropierea amplasamentului o reprezintă parcul Herestrău amplasat la o distanţă de cca. 1500 m de amplasament dar şi zona verde aferentă şoselei Kiseleff.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Required fields are marked *

*